Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА18-РД09-30/15.01.2018 г. на кмета на Столична община и Заповед № РПД18-РД98-1/18.01.2018 г. на кмета на район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне” – СО, включени в одобрената от гл. архитект на гр. София Районна схема за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, както следва:

ОБЕКТ № 1 – Районна схема: група 8 – терен – 12,00 м2
Реална част от УПИ I „жилищно строителство“, кв. 53, до бл. 110, ъгъла на ул. “В. Петлешков” и ул. “Ген. Липранди”, ж.к. “Х. Димитър”, АчОС № 2459/01.07.2010 г.                                                                                                                                           Начална конкурсна цена за обекта: 196,80 лв. без ДДС или 236,16 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде използван за разполагане на преместваемо съоръжение за “Продажба на пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки, алкохол и цигари“.

ОБЕКТ № 2 – Районна схема: група 8 – терен – 10,00 м2
Реална част от УПИ I „жилищно строителство“, кв. 53, до бл. 110, ъгъла на ул.“В. Петлешков” и ул. “Ген. Липранди”, ж.к. “Х. Димитър”, АчОС № 2459/01.07.2010 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 94,80 лв. без ДДС или 113,76 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде използван за разполагане на преместваемо съоръжение за “Бърза закуска”.

ОБЕКТ № 3 – Районна схема: група 7 – терен – 10,00 м2
Реална част от УПИ I „жилищно строителство“, кв. 19, ъгъла на ул. “В. Петлешков” и ул. “Уошбърн”, ж.к. “Х. Димитър”, АчОС 2539/21.08.2012 г.
Начална конкурсна цена за обекта: 196,80 лв. без ДДС или 236,16 лв. с вкл. ДДС.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде използван за разполагане на преместваемо съоръжение за “Продажба на пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и алкохол”.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 100,00 лв. (сто лв.) с ДДС.
Размерът на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (триста лв.)

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 20.02.2018 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 20.02.2018 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 21.02.2018 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.
Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

 

22.01.2018