Район „Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО – за извършване на търговска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 775 по Протокол № 43 от 25.11.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-2813/10.12.2021 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО – за извършване на търговска дейност, както следва:

ОБЕКТ № 1 – Помещение с площ 19,31 кв. м, находящо се в четириетажна сграда, представляваща 95. СУ “Проф. Иван Шишманов”, с идентификатор 68134.606.398.1, актувана с АпОС № 0401/16.08.2019 г. на кмета на СО – район „Подуяне“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Х. Димитър”, ул. „Ангел войвода“ № 66.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще бъде използван за книжарница. 
Начална конкурсна наемна цена: 173,02 лв. (Сто седемдесет и три лв. и две ст.) без ДДС на месец.

ОБЕКТ № 2 – Терен с площ 6,48 кв. м, представляващ реална част от тротоар на ул. „Тодорини кукли“ до бл. 19 в ж.к. „Суха река“, по одобрена от гл. архитект на СО локална схема: павилионна група 18.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: разполагане преместваем обект по утвърден от гл. архитект на гр. София типов проект, представляващ Павилион № 18-01, предназначен за продажба на пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и цигари.
Начална конкурсна наемна цена: 383,00 лв. (Триста осемдесет и три лв.)  без ДДС на месец.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. (тридесет лв.) с вкл. ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса  е 100,00 (сто лв.)

Срокът за отдаване под наем на имотите предмет на конкурса е 5 (пет) години.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17:00 ч. на 23.02.2022 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 ч. на 23.02.2022 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 24.02.2022 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

 

 

25.01.2022