Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "началник-отдел" „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност

Началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

 

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД22-РД09-101/17.05.2022 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. Конкурсът се обявява за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне”.

 

2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

- Степен на образование – "бакалавър";

- Професионален опит – минимум 4 (четири) години – и/или

- Ранг – III младши.

2.2. Допълнителни изисквания:

- Област на висшето образование – Технически науки, професионално направление – „Инженер“.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

 

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 20.05.2022 г. до 17:00 часа на  02.06.2022 г., на адрес: гр.София, ул. ”Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията по т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

 

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:

1. Извършва проверка и съгласува внесени за одобряване инвестиционни проекти по част ПБЗ.

2. Подготвя и докладва за одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешения за строеж на обекти на инженерната инфраструктура.

3. Участва в разработването на проекто – планове за капитални вложения на територията на района.

4. Осъществява проверка и подписва актове за приемане на СМР по време на строителство.

5. Разработва количествено – стойностни сметки за обекти, финансирани от СО и район „Подуяне”.

6. Осъществява контрол върху определените от главен експерт „ИИ” и главен специалист „ИИ“ такси за услуги, както и определените такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по част ВиК, съгласно НОАМТЦУПС за обекти на инженерната и пътна инфраструктура.

7. Kонтролира определените от главен eксперт „ ЕО” и главен специалист„ ЕО” такси за услуги,  съгласно НОАМТЦУПС за обекти на озеленяването и екологията.

8. Определя размера на таксите за заверка на екзекутиви и ги представя за контрол на гл. архитект.

9. Установява необходимостта от ремонти по инженерната инфраструктура на територията на района и контролира изпълнението им.

10. Участва в разработването на програми за текущ ремонт на инженерната инфраструктура на територията на района.

11. Участва в подготовката, организирането и провеждането на обществени поръчки по ЗОП, съгласно утвърдени вътрешни правила.

12. Взема участие в комисии, в които е назначен със заповед на кмета на района, СО, ДНСК и др.

13. Участва в подготовката по изготвянето на договори за възлагане на ремонтни работи в учебни и детски заведения и  контролира изпълнението им, съгласно утвърдени вътрешни правила.

14. Регистрира технически паспорти на обекти с издадени разрешения за строеж от район „Подуяне”.

15. Заверява екзекутиви по чл. 175 от ЗУТ.

16. Подготвя и докладва въвеждането в експлоатация на преместваеми обекти.

17. Осъществява контрол за подготовка на документацията за въвеждане в експлоатация на обекти на благоустрояването и екологията на територията на район „Подуяне”.

18. Извършва проверки, съставя и подписва констативни протоколи по молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица, отговаря на молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица.

19. Пряко ръководи и контролира дейността на главните експерти и специалисти в отдела.

20. Съгласува дейността на отдела с ръководството на района.

21. Организира дейностите в отдела съобразно наличните бюджетни средства

22. Разпределя възложените задачи и преписките от ръководството на района като ги степенува по важност и срокове.

23. Разработва и контролира, заедно с главните експерти и специалисти, всяка от задачите по изпълнението на дейностите в отдела.

      

8. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността от 880 (осемстотин и осемдесет) лв. до 3400 (три хиляди и четиристотин) лв.

 

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Стела Иванова, тел. 02/8146 186.

 

Декларация

Заявление за участие

 

           

                                                                       

 

20.05.2022