Район "Подуяне" обявява конкурс „Столово хранене и бюфети – 2020“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СОА20-РД09-2057/29.06.2020 г. на кмета на Столична община и Заповед № РПД20-РД98-1/30.07.2020 г. на кмета на СО – район „Подуяне” обявява конкурс „Столово хранене и бюфети – 2020“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища на територията на район ”Подуяне”, както следва:

Обособена позиция № 1:

В 24. СУ „П. Кр. Яворов” – части от училищните сгради с идентификатори 68134.606.539.1 и 68134.606.539.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, разположени в имот, за който е отреден УПИ II „за училище“, кв. 43, с адрес: гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър”, ул. “Клисура” № 16, АпОС № 0409 от 29.08.2019 г., представляващи:

1.1. Учeнически бюфет с разливна към него за готова храна с площ 24,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 13,20 лв. /(ринадесет лв. и двадесет ст.) без ДДС или 15,84 лв. (Петнадесет лв. и осемдесет и четири ст.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 2:

В 42. ОУ „Хаджи Димитър” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.600.1080.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ „за училище“, кв.46, с адрес: гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър”, ул. “Ген. Липранди” № 5, АпОС № 0429 от 19.03.2020 г., представляващи:

2.1.Ученически стол с площ 441,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 242,55 лв. (Двеста четиридесет и два лв. и петдесет и пет ст.) без ДДС или 291,06 лв. (Двеста деветдесет и един лв. и шест ст.) с вкл. ДДС.

2.2. Ученически бюфет с площ 49,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 26,95 лв. (Двадесет и шест лв. и деветдесет и пет ст.) без ДДС или 32,34 лв. (Тридесет и два лв. и тридесет и четири ст.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 3:

В 143. ОУ „Георги Бенковски” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.604.663.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв. 9б, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, ул. „Йоаким Груев“ № 9, АпОС № 0406 от 29.08.2019 г., представляващи:

3.1. Ученическа столова – разливна за готова храна с площ 225,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 123,75 лв. (Сто двадесет и три лв. и седемдесет и пет ст.) без ДДС или 148,50 лв. (Сто четиридесет и осем лв.) с вкл. ДДС.

3.2. Ученически бюфет с площ 50,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 27,50 лв. (Двадесет и седем лв. и петдесет ст.) без ДДС или 33,00 лв. (Тридесет и три лв.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 4:

В 44. СУ „Неофит Бозвели” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.613.321.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ IХ „за училище и трафопост“, кв. 76а, м. бул. „Ботевградско шосе – рамка“, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, ул. „Плакалница” № 45, АпОС № 0407 от 29.08.2019 г., представляващи:

4.1. Ученическа столова с кухненски бокс с площ 67,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО –  36,85 лв. (Тридесет и шест лв. и осемдесет и пет ст.) без ДДС или 44,22 лв. (Четиридесет и четири лв. и двадесет и две ст.) с вкл. ДДС.

4.2. Ученически бюфет с площ 17,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 9,35 лв. (Девет лв. и тридесет и пет ст.) без ДДС или 11,22 лв. (Единадесет лв. и двадесет и две ст.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 5:

В  49. ОУ „Бенито Хуарес” и 166. ССУ „Васил Левски” (ползващи една сграда) – части от училищната сграда с идентификатор 68134.613.449.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв. 58, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, ул. ул. „К. Фотинов” № 4, АпОС № 0404 от 29.08.2019 г., представляващи:

5.1. Ученически стол с площ 474,00 кв. м и обособен бюфет с площ 30,00 кв. м, с обща площ 504,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 277,20 лв. (Двеста седемдесет и седем лв. и двадесет ст.) без ДДС или 332,64 лв. (Триста тридесет и два лв. и шестдесет и четири ст.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 6:

В 49. ОУ „Бенито Хуарес” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.613.449.2 – представляваща ученически стол и кухня, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположени в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв. 58, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, ул. ул. „К. Фотинов” № 4, АпОС № 0404 от 29.08.2019 г., представляващи:

6.1. Ученически бюфет с площ 18,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 9,90 лв. (Девет лв. и деветдесет ст.) без ДДС или 11,88 лв. (Единадесет лв. и осемдесет и осем ст.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 7:

В 130. СУ „Стефан Караджа” – части от училищните сгради с идентификатори 68134.607.569.1 и 68134.607.569.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположени в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв. 334, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, ул. „К. Фотинов” № 118, АпОС № 0410 от 28.08.2019 г., представляващи:

7.1. Ученическа столова-разливна за готова храна с площ 140,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 67,20 лв. (Шестдесет и седем лв. и двадесет ст.) без ДДС или 80,64 лв. (Осемдесет лв. и шестдесет и четири ст.) с вкл. ДДС.

7.2. Ученически бюфет с площ 18,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 8,64 лв. (Осем лв. и шестдесет и четири ст.) без ДДС или 10,37 лв. (Десет лв. и тридесет и седем ст.) с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 8:

В 199. ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.601.204.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ V „за училище“, кв. 35, м. „Левски зона Г“, с адрес: гр. София, ж.к. „Суха река”, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 30, АпОС № 0405 от 29.08.2019 г., представляващи:

8.1. Ученически стол с площ 400,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 202,00 лв. (Двеста и два лв.) без ДДС или 242,40 лв. (Двеста четиридесет и два лв. и четиридесет ст.) с вкл. ДДС.

8.2. Ученически бюфет с площ 76,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 38,38 лв. (Тридесет и осем лв. и тридесет и осем ст.) без ДДС или 46,06 лв. (Четиридесет и шест лв. и шест ст.) с вкл. ДДС

Обособена позиция № 9:

В 95. СУ „Проф. Ив. Шишманов” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.606.398.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв. 34, м. ж.к. „Хаджи Димитър“, с адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел войвода” № 66, АпОС № 0401 от 16.08.2019 г., представляващи:

9.1. Ученически бюфет с площ 30,00 кв. м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 16,50 лв. (Шестнадесет лв. и петдесет ст.) без ДДС или 19,80 лв. (Деветнадесет лв. и осемдесет ст.) с вкл. ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наемната цена е фиксирана и участникът в конкурса не може да я променя.

СО – район „Подуяне”, кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 50,00 лв. (Петдесет лв.) с ДДС.

Размер на гаранциите:

1. Гаранцията за участие в конкурса за всяка една от обособените позиции е в размер на 100,00 лв. (Сто лв.).

2. Гаранция за изпълнение на договора:

► за обособена позиция № 1 – 40,00 лв. (Четиридесет лв.);

► за обособена позиция № 2 – 650,00 лв. (Шестстотин и петдесет лв.);

► за обособена позиция № 3 – 370,00 лв. (Триста и седемдесет лв.);

► за обособена позиция № 4 – 120,00 лв. (Сто и двадесет лв.);

► за обособена позиция № 5 – 670,00 лв. (Шестстотин и седемдесет лв.);

► за обособена позиция № 6 – 30,00 лв. (Тридесет лв.);

► за обособена позиция № 7 – 190,00 лв. (Сто и деветдесет лв.);

► за обособена позиция № 8 – 580,00 лв. (Петстотин и осемдесет лв.);

► за обособена позиция № 9 – 40,00 лв. (Четиридесет лв.).

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 31.08.2020 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 ч. на 31.08.2020 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предвалителна заявка по телефона.

Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

КМЕТ НА

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“:.........ПП..........

                                   /ЕВА МИТОВА/

 

01.08.2020