Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 95 СУ

Нa основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС. Заповед № COA16-PД09-1171/15.09.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РПД16-РД98-8/15.09.2016 г. на Кмета на СО - район "Подуяне" обявява конкурс „Столово хранене и бюфет 2016“ за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на територията на район "Подуяне", както следва: 

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол - 258,00 кв.м. и бюфет към него - 12,00 кв. м., находящ се в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов“. с адрес: ул. "Ангел войвода" № 66, жк. „Хаджи Димитър, р-н "Подуяне" 

Наемна цена определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, както следва:
- за ученически стол — 141,90 лв. (Сто четиридесет и един лв. и деветдесет ст.) без ДДС или 170,28 лв. (Сто и седемдесет лв. и двадесет и осем ст.) с вкл. ДДС,
- за ученически бюфет — 6,60 лв. (Шест лв. и шестдесет ст.) без ДДС или 7,92 лв. (Седем лв. и деветдесет и две ст.) с вкл. ДДС. 

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯТА: 178,20 лв, месечен наем (Сто седемдесет и осем лв. и двадесет ст.) с вкл. ДДС.
ЗАБЕЛЕЖКА: Наемната цена е фиксирана и участникът в конкурса не може да я променя 

СO - район "Подуяне" кани всички заинтересовани липа да участват в конкурса. 

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. (Петдесет лв.) с ДДС. 

Размер на гаранцията:
1. Гаранцията за участие в конкурса с в размер на 50,00 дв. (Петдесет лв.)
2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 360,00 лв. (Триста и шестдесет лв.)

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17,00 ч. на 18.10.2016 г. 

Място на закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне", ул. „Плакалница” № 51. 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 18.10.2016 г. 

Място за подаване на оферти: Център за административно и информационно обслужване eтаж I в сградата на район "Подуяне", Плакалнииа" № 51. 

Конкурсът ше се проведе на 19.10.2016 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж III в сградата на районната администрация "Подуяне".

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка по телефона. 

Адрес на организатора: гр.София, ул. "Плакалница" № 51. 

Телефони за информация: 8146 151, 8146 168. 

17.09.2016