Район Панчарево-СО обявява, че продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет.3, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА - РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД98-7/14.01.2022 г. на кмета на Столична община и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, район Панчарево-СО обявява, че  продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот, публична  общинска собственост - АПОС № 5029/31.10.2014г., на СО-район Панчарево, находящ се в с. Кокаляне, СО-район Панчарево, ул. „Старата чешма“, ет.3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги с идентификатор 37914.6843.1244.1.6 с площ 48 кв.м. и 12.50 кв.м. пр. ид. ч. от общите части, в триетажна административна, делова сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 с площ 521 кв.м. разположена в поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1244 с площ 1409 кв.м., по КККР одобрени със Заповед № РД-18-76/21.12.2010г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ IX- за магазин, ресторант от кв.11 по действащ регулационен план на с. Кокаляне със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“.

 

I. Начална месечна конкурсна наемна цена

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 127.00 лв. без ДДС

II. Гаранция за участие: 100 /сто/ лв.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 29.03.2022 г. до 17:00 часа на 12.04.2022 г. в административната сграда на СО- Район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа до 12.04.2022 г. в деловодството на СО-Район Панчарево, на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

V. Конкурсът   ще   се   проведе на 13.04.2022 г. от 11.00ч.  в сградата   на   район   Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. /петдесет лева/ с включен ДДС.

           

Адрес и телефон на организатора: район Панчарево-СО, гр.София-1137, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, тел. 02/97-60-548, 02/97-60-531, e-mail  info@pancharevo.org

29.03.2022