Район „Панчарево” провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост за помещение, находящо се на втория етаж от сграда в с. Кривина, ул.”Демокрация” № 2

СО - Район „Панчарево”

провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, в изпълнение на Заповед № РД-09-629/13.04.2010 г. на Кмета на Столична община, за следния обект: Помещение с площ 28.75 кв.м., находящо се на втория етаж от сграда в с. Кривина, ул. ”Демокрация” № 2, АОС № 1846/2002 г.

Начална конкурсна цена - 156 лв. /сто петдесет и шест лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.

Краен срок за закупуване на документация – 16.00 ч. на 31.05.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 31.05.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв. /двеста лева/

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши от специално назначена от Кмета на Район „Панчарево” комисия на 01.06.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една, срока за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52, ет.2, ст. 203, тел.: 97-60-522, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: М. Георгиева

 

ЗАM. КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СТЕФКА РИЗОВА/
Заповед № РД-09-61/10.03.2010 г.

29.04.2010