Район "Панчарево" провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти, находящи се в с.Кривина, ул.”Демокрация” №2

 

СО - Район „Панчарево”,

в изпълнение на Заповед № РД-09-1677/04.10.2010 г. на Кмета на Столична община, провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти, находящи се в с.Кривина, ул.”Демокрация” №2:

1.1.Помещение с площ 41.04 кв.м. за аптека /АОС №2920/09.02.2010 г./.
Начална конкурсна цена - 195.00 лв. без ДДС на месец.

1.2.Помещение с площ 71.21 кв.м. за търговска дейност /АОС№2921/09.02.2010 г./.
Начална конкурсна цена - 186.00 лв. без ДДС на месец.

1.3.Помещение с площ 10.60 кв.м. за търговска дейност /АОС№2935/15.07.2010 г./
Начална конкурсна цена - 50.00 лв.без ДДС на месец.

1.4. Помещение с площ 78.00 кв.м. за търговска дейност /АОС №2919/09.02.2010 г./
Начална конкурсна цена - 470.00 лв. без ДДС на месец.

Цена на конкурсната документация: 85лв. /осемдесет и пет лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация - 17.00 ч. на 23.11.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 17.00 ч. на 23.11.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв. /сто лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 24.11.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, ет.2, ст.203, тел.: 97-60-522,0884747109, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

25.10.2010