Район "Панчарево" провежда конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда в с. Железница

СО – район "Панчарево", на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрации, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. З и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09- 2068/18.12.2017 г. на кмет на Столична община обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост – АОС № 6287/07.03.2017 г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 29150.7105.308.5.4 с площ от 36.76 кв. м, намиращ се в сграда № 5, разположена в ПИ с идентификатор 29150.7105.308 с местоположение: с. Железница, ул. “Еделвайс“ № 2, ет.1, специфично конкурсно условие  "За аптека”.


Начална конкурсна цена  78,00 лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за купуване на конкурсна документация: до 16.30 ч. на 20.02.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти: 16.30 ч. на 21.02.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 22.02.2018 г. от 11.00 ч. часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора:  с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

22.01.2018