Район Панчарево продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за 10 години на самостоятелен обект в сграда в с. Плана, за магазин за хранителни стоки

Район Панчарево - СО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-710/27.07.2017 г. на Кмета на Столична община и Доклад от 19.09.2017 г. на  отдел „ПНО и ЧР“ и Заповед № РПН17-РД09-91/20.09.2017 г. на кмета на район Панчарево,  във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси,  продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост в с. Плана, район Панчарево - СО, АОС № 6035/16.01.2017 г., УПИ I - за салон, селкооп, кв. 3, площ 85.00 кв.м., с идентификатор 56624.7203.1079.1.2, съгласно Заповед № РД-18-55/15.12.2011 г. на  ИД на АГКК, със специфично конкурсно условие „За магазин за хранителни стоки“.

Начална конкурсна цена: 89,00лв. месечно без ДДС.
Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 16:00 ч. на 05.10.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 05.10.2017 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 06.10.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail:so_pancharevo@abv.bg

21.09.2017