Район "Панчарево" продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Панчарево“, за поставяне на преместваеми обекти – за търговски дейности

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА – РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост, в изпълнение на влязло в сила Решение № 808 по Протокол № 65 от 22.11.2018 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА18-РД98-54/21.12.2018 г. на кмета на Столична община, утвърдена конкурсна документация и след като установих, че в първоначално обявения краен срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 07.05.2019 г. – в деловодството на СО – район "Панчарево" за Обособени позиции № 2,3,4,5 е постъпила само по 1 (една) оферта,  а за Обособена позиция № 6 не са постъпили оферти за участие в Конкурса, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК) продължава  с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в Конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Панчарево“ за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговски дейности по 6 (шест) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 2 – терен с площ 34.50 кв. м, находящ се в с. Герман, площада на центъра, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект съгласно одобрена от главен архитект на гр. София схема-2, за кв. 1, (Позиция № 1), със специфично конкурсно условие „за продажба на кафе, закуски и напитки“.

Обособена позиция № 3 – терен с площ 6.48 кв. м, находящ се в с. Герман, площада на центъра, за поставяне на преместваем обект (павилион) – унифициран съгласно одобрена от главен архитект на гр. София схема-2, за кв.1, (Позиция № 3), със специфично конкурсно условие „за продажба на вестници и списания“.

Обособена позиция № 4 терен с площ 6.48 кв. м, находящ се в с. Панчарево, площада пред общината, за поставяне на преместваем обект (павилион) – унифициран съгласно одобрена от главен архитект на гр. София схема-4, за кв. 14, (Позиция № 5), със специфично конкурсно условие „за продажба на вестници и списания“.

Обособена позиция №5 – терен с площ 6.48 кв. м, находящ се в с. Горни Лозен, площада, за поставяне на преместваем обект (павилион) – унифициран съгласно одобрена от главен архитект на гр. София схема-4, за кв.103, (Позиция № 1) със специфично конкурсно условие „за продажба на вестници и списания“.

Обособена позиция № 6 терен с площ 12 кв. м, находящ се в с. Железница, площада, за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект съгласно одобрена от главен архитект на гр. София схема, кв. 40а, (Позиция № 5) със специфично конкурсно условие „за продажба на вестници, списания и дребни пакетирани стоки“.

I. Условия за участие: Съгласно утвърдена  конкурсна документация.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС – за всяка една от обособените позиции.

III. Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа на 16.05.2019 г. до 17.00 ч. на 29.05.2019 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 30.05.2019 г., в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

V. Конкурсът да се проведе на 31.05.2019 г. от 11:00 часа сградата на СО – район „Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе " № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail :. so_pancharevo@abv.bg.

16.05.2019