Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, находящо се в с. Лозен, ул.”Янко Панайотов” № 38, район „Панчарево”
СО - Район „Панчарево”
 

продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на следния обект:

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение /шестограм/ с площ 60.00 кв.м., включващо 10 метални клетки, находящо се в с. Лозен, ул. ”Янко Панайотов” № 38, район „Панчарево”, АОС № 218/11.09.1997 г.

Начална месечна наемна цена - 220.00 лв. без ДДС /двеста и двадесет лева/.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС /шестдесет лева/.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация: 17.00 ч. на 13.10.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти: 17.00 ч. на 13.10.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв. /двеста лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса, съобразно критериите и методиката за оценка, ще се извърши от специално назначена комисия от кмета на район „Панчарево” на 14.10.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, ет.2, ст.203, тел.: 9 76 05 22, 0884747109, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: Мария Георгиева

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

29.09.2010