Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Кривина, ул.”Демокрация” № 2

СО - Район „Панчарево”

продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, в изпълнение на Заповед № РД-09-953/08.06.2010 г. на Кмета на Столична община, за следния обект:

Помещение с обща площ 42.00 кв.м., находящо се в полумасивна едноетажна сграда в центъра на с.Кривина, ул.”Демокрация” № 2, за магазин, /АОС № 1268/23.03.1999 г./

Начална конкурсна цена - 6.64 лв. на кв.м. без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 100 лв. /сто лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация – 17:00 ч. на 16.08.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 17:00 ч. на 16.08.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв. /сто лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши от специално назначена от кмета на Район „Панчарево” комисия на 17.08.2010 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с.Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул.”Самоковско шосе” №230, ет.2, ст.203, тел. 97-60-522, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: М. Георгиева

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

29.07.2010