Район "Панчарево" продължава с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, находящи се в имот – публична общинска собственост

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 46, ал.1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД-98-33/07.07.2017 г. на Кмета на Столична община, Протокол от 26.09.2017 г. на  комисия назначена със Заповед № РПН17-РД91-41/ 26.09.2017 г. на кмета на район "Панчарево", Заповед № РПН17-РД09-96/02.10.2017 г. на кмета на район "Панчарево", във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, находящи се в имот – публична общинска собственост, двуетажна сграда – здравно заведение с идентификатор 44063.6226.3543.1, находяща се в УПИ XXII – за поликлиника и озеленяване по ПУП одобрен със Заповед № РД-09-129/21.05.1991 г. на Председателя на ОбНС – Панчарево, имот с идентификатор 44063.6226.3543 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, с АОС № 4823/06.03.2014 г., представляващи лекарски, стоматологичен кабинет и лаборатория за здравно обслужване на населението, находящи се в здравна служба с. Лозен, по позиции както следва:
Първи етаж:
1. Лекарски кабинет (ЛК1)
, ведно с манипулационна и идеална част от фоайе, чакалня сервизни помещения – WC и складово помещение с обща площ 49.96 кв. м – с начална конкурсна месечна наемна цена 137.00 лв. (сто тридесет и седем) без ДДС.
Втори етаж:
1. Лекарски кабинет (ЛК2)
, ведно с манипулационна, чакалня и сервизни помещения – WC, с обща площ 30.75 кв.м – с начална конкурсна месечна наемна цена 98.00 лв. (деветдесет и осем) без ДДС.
2. Лаборатория, ведно с помещения за общо ползване, с обща площ 20.98 кв.м – с начална конкурсна месечна наемна цена 63.00 лв. (шестдесет и три) без ДДС.
3. Лекарски кабинет (К3), ведно с помещения за общо ползване, с обща площ 13,21 кв.м – с начална конкурсна месечна наемна цена 39.00 лв. (тридесет и девет) без ДДС.
4. Лекарски кабинет (ЛК4), ведно с помещения за общо ползване, с обща площ 16.9 кв.м – с начална конкурсна месечна наемна цена 50.00 лв. (петдесет) без ДДС.

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие : 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 17.10.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти до 16:00 ч. на 17.10.2017 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 18.10.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе ' № 230, ет.3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531,

e-mail : so_pancharevo@abv.bg

03.10.2017