Район „Панчарево“ продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на 2 лекарски кабинета в сградата на здравна служба, с. Казичене

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Район "Панчарево" – СО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-48/18.08.2017 г. на Кмета на Столична община и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава  с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, находящи се в имот – публична общинска собственост, представляващи два лекарски кабинета, намиращи се на 2-ри етаж в сградата на здравна служба, с идентификатор 35239.6107.898.1, с АОС 3100/2012 г., в с. Казичене, Район "Панчарево", по позиции както следва:

1. Лекарски кабинет (ЛК-1), с площ 21.60 кв. м, заедно с 1/3 ид. части от манипулационна и 1/3 ид. части от общите части с обща площ 32.74 кв. м, с начална конкурсна месечна цена в размер на 100.83 лв. (сто лева осемдесет и три стотинки), без ДДС

2. Лекарски кабинет (ЛК-2), с площ 20.80 кв. м, заедно с 1/3 ид. части от манипулационна и 1/3 ид. части от общите части с обща площ 31.82 кв. м, с начална конкурсна месечна цена в размер на 98.01 лв. (деветдесет и осем лева и една стотинка), без ДДС.

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие : 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 16:00 ч. на 24.10.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 ч. на 24.10.2017 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 25.10.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail :so_pancharevo@abv.bg

 

10.10.2017