Район Панчарево продължава с 15 дни публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години на имот с площ над 10 дка, с. Плана, м. „Пусти рид”
1. СО - Район Панчарево, на основание Заповед № СО-15-РД-09-918/10.07.2015 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РД-09-431/09.09.2015г. на Кмета на район Панчарево, продължава с 15 дни обявения с Решение № 7300-7/04.08.2015г. на Кмета на район Панчарево публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на имот с площ над 10 /десет/ дка от общинския поземлен фонд в землището на с. Плана, м. „Пусти рид” с № 56624.7209.12, по предходен план № 011012, с площ от 11 206 кв.м., АОС № 4545/23.05.2013 г., посочен в Приложение № 1 на Решение № 398 по Протокол № 84/25.06.2015 г. на СОС.
   
2. Условия за участие: съгласно утвърдена конкурсна документация
3. Цена на конкурсната документация - 30.00 лв. с ДДС
4. Гаранция за участие: 200лв.
5. Краен срок за закупуване на конкурсна документация - 16.00 ч. 25.09.2015 г.
6. Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 16.30 ч. на 25.09.2015 г.
7. Място
за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на Район Панчарево , с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
8. Конкурсът да се проведе на 28.09.2015 г. от 11.00 ч.. в административната сграда на Район Панчарево , с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
Адрес и телефон на организатора: гр.София-1137, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, тел: 02/9760531 и 02/9760548
   
12.09.2015