Район „Панчарево” - подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване

Район „Панчарево” - подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване

ЗАПОВЕД
№ РПН16-РД09-172/08.07.2016г.


На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 128, ал.2 от ЗУТ, чл.13-18 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане на СОС и постъпило в СО-район Панчарево Писмо вх. № РПН16-ДИ05-715/17.06.2016г. от НАГ, за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване /графично оформен като ПРЗ с оглед разпоредбата на чл.12, ал.1 от АПК, във връзка с чл.15, ал.З от ЗНА и чл.5, ал.1 от АПК/ и план схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на с.Кривина, Район Панчарево в граници: северна и западна граница на кв.44; улица от о.т.2-о.т.1 до о.тЗ; северна, източна и северна граница на кв.47; улица от о.т.14-о.т.25 до о.т.42(ул.Демокрация); източна граница на кв.8 и 9; улица от о.т.65а до о.т.65; улица от о.т.65 до о.т.122; северна граница на кв.57; задънена улица от о.т.138а о.т.139-о.т.197 до о.т.198; улица от о.т.197 - о.т.196 - о.т.194 до о.т.195; улица от о.т.194 - о.т191-о.т.217-о.т.240 до о.т.241; улица от о.т.217 до о.т.218; северна и източна граница иа кв.51; улица от о.т.275-о.т.272 до о.т.273; улица от о.т.272 - о.т.269-о.тЗОО до о.т.302; улица от о.т.301- о.т.300 - о.т.262 до о.т.264; западна, северна и западна граница на кв.55; улица от о.т.255-о.т.245 - о.т.221 до о.т.179; южна граница на кв.37; южна и западна граница на кв.38; улица от о.т.174 - о.т.175 до о.т.100; южна и западна граница на кв.56; улица от о.т.71 - о.т.69 до о.т.68; улица от о.т.69 - о.т.48 до о.т.47; улица от о.т.48 - о.т.18 до о.т17; улица от о.т.18 - о.т.8 до о.т.9; улица от о.т.8 до 0.1.6.”

НАРЕЖДАМ:
I. Във връзка с общественото обсъждане на проекта, представянето му да се състои на 21.07.2016г. от 14.00 ч. в кметство Кривина.
II. Срокът за изготвяне и представяне на писмени становища е 14 дневен, считано от 22.07.2016г. Писмени становища могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево и в кметство Кривина до 04.08.2016г. Становища постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.
III. След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по проекта, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от длъжностните лица: арх.Надежда Игнатова-Началник отдел „УТК” и Цветанка Евтимова- Главен специалист „УТК”, в СО-район Панчарево, в определеното приемно време.
IV. В срок до 08.08.2016г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на СО-район Панчарево, която да изготви обобщаващ доклад.
V. Обществената дискусия да се проведе на 11.08.2016г. от 14:00ч. в кметство Кривина, на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.З от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.
Да се уведомят за датата на дискусията и поканят всички лица, представили писмени становища и екипите разработили проекта.
Обществената дискусия да се води под ръководството на Боян Недев-Главен архитект на СО-район Панчарево.
По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол, от Цветанка Евтимова -Главен специалист „УТК”, който е неразделна част от преписката по обществено обсъждане.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник:, в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирил Москов-И.Д. Секретар на СО-район Панчарево.


Димитър Сичанов
Кмет на район "Панчарево"- СО


ЗАПАВЕД № РПН16-РД09-172/08.07.2016г.

13.07.2016