Район „Панчарево” - обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план: „Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват УПИ XV-2216

Заповед № РПН17-РД09-6/13.01.2017 г. на Кмета на Район „Панчарево” във връзка с обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план: „Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: УПИ XV-2216, Поземлени имоти идентификатори 04234.6969.2426, 04234.6969.452 и 04234.6969.3439, част от УПИ 1-за парк, спорт и трафопост, кв. 92, с. Бистрица“.

Заповед № РПН17-РД09-6/13.01.2017 г.

18.01.2017