Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект, съставляващ помещение за стоматологичен кабинет и прилежащите му идеални части, с. Железница

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО- РАЙОН ПАНЧАРЕВО, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА20-РД09-2282/07.08.2020г. на Кмета на Столична община и утвърдена конкурсна документация, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/ и в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2282/07.08.2020г. на Кмета на Столична община, обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за  отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот, частна общинска собственост- АОС № 6626/02.06.2017г., представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор 29150.7105.1047.2.1, съставляващ помещение за стоматологичен кабинет и прилежащите му идеални части с обща площ от 28.93 кв.м. в сграда с идентификатор29150.7105.1047.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 29150.7105.1047 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-36/17.06.2011г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I-за обществено строителство от кв.40а по ПУП, СО-район Панчарево, с. Железница, ул. „Боровец“ № 1, със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“.

Начална месечна конкурсна наемна цена- 93.00 лв. /деветдесет и три лева/ без ДДС

Цена на конкурсната документация : 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие : 100 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи” на Район Панчарево е до 17.00ч. на 10.12.2020г.

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00ч. на 10.12.2020г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат.

Конкурсът   ще   се   проведе на 11.12.2020г. от 11.00ч.,  в сградата   на   район   Панчарево, с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230,  тел. 02/9760531 и 02/9760548, e-mail : info@pancharevo.org

                                                                        

26.11.2020