Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”
1137 с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, www.pancharevo.org
тел. 97-60-522, факс 992 15 06, e-mail: so_pancharevo@abv.bg

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

СО - Район „Панчарево”, в изпълнение на Заповед № РД-09-2029/23.11.2010 г. на Кмета на Столична община, провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за следните обекти:

1.1.Помещение с площ 25.09 кв.м., находящо се в с.Панчарево , местност „Дебело гуно”, ул. ”Падинето” /АОС № 2417/27.05.2007 г./
Начална конкурсна цена - 4.70 лв. на кв.м. без ДДС на месец.

1.2. Стая с площ 12.00 кв.м., находяща се в сграда на ул.”Ведена” № 8, с. Кокаляне , в.з. ”Кокалянско ханче” /АОС № 2843/06.10.2010 г./ за офис услуги.
Начална конкурсна цена – 4.20 лв. на кв.м без ДДС на месец

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. /петдесет лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация – 17.00 ч. на 03.01.2011 г.

Краен срок за подаване на оферти- 17:00 ч. на 03.01.2011 г.

Гаранция за участие в конкурса: 100 /сто/ лв.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 04.01.2011 г. в административната сграда на Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, ет.2, ст.203, тел.: 97 60 522, 0884 74 71 09, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

02.12.2010