Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти, находящи се в имот - публична общинска собственост

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал.1, т. З, т. 11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл. З0, ал. З и чл. 31, във връзка с чл.1, т.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-33/07.07.2017 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-38/5/15.08.2017 г. на кмета на район Панчарево - СО обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на обекти, находящи се в имот - публична общинска собственост, двуетажна сграда - здравно заведение с идентификатор 44063.6226.3543.1, находяща се в УПИ XXII- за поликлиника и озеленяване по ПУП одобрен със Заповед № РД-09-129/21.05.1991 г. на Председателя на ОбНС Панчарево, имот с идентификатор 44063.6226.3543 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011г. на ИД на АГКК, с АОС № 4823/06.03.2014г., представляващи лекарски, стоматологичен кабинети и лаборатория за здравно обслужване на населението, находящи се в здравна служба с.Лозен, по позиции както следва:
 

Първи етаж:

1. Лекарски кабинет /ЛК1/, ведно с манипулационна и идеална част от фоайе, чакалня сервизни помещения-WC и складово помещение с обща площ 49.96 кв. м.- с начална конкурсна месечна наемна цена 137.00 лв. /сто тридесет и седем/ без ДДС.

2. Стоматологичен кабинет, ведно с 1/2 идеална част от фоайе, чакалня, обсл. и сервизни помещения с WC и складово помещение с обща площ 54.78 кв. м. -  с начална конкурсна месечна наемна цена 149.00 лв. /сто четиридесет и девет/ без ДДС


Втори етаж:

1. Лекарски кабинет /ЛК2/, ведно с манипулационна, чакалня и сервизни помещения - WC, с обща площ 30.75 кв.м.- с начална конкурсна месечна наемна цена 98.00 лв. /деветдесет и осем/ без ДДС.

2. Лаборатория, ведно с помещения за общо ползване, с обща площ 20.98 кв.м.- с начална конкурсна месечна наемна цена 63.00 лв. /шестдесет и три/ без ДДС.

3. Лекарски кабинет /ЛКЗ/, ведно е помещения за общо ползване, с обща площ 13,21 кв.м.- с начална конкурсна месечна наемна цена 39.00 лв. /тридесет и девет/ без ДДС.

4. Лекарски кабинет /ЛК4/, ведно с помещения за общо ползване, е обща площ 16.9 кв.м. - с начална конкурсна месечна наемна цена 50.00 лв. /петдесет/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 25.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 ч. на 25.09.2017 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 26.09.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе№ 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-531, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

25.08.2017