Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обекти в 71 СОУ „П. Яворов" - с. Казичене за организиране на ученическото столово хранене
СО - Район „Панчарево",
 

на оснвание Заповед № РД-09-941/09.06.2010 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 71 СОУ „П. Яворов" - с. Казичене за следните обекти:

1. Ученически стол в 71 СОУ „П. Яворов" - с. Казичене, АОС № 1218/1998 г. с площ 350 кв.м.
Начална конкурсна цена за ученическия стол - 135.80 лв. без ДДС на месец.

2. Ученически бюфет в 71 СОУ „П. Яворов" - с. Казичене, АОС № 1218/1998 г., с площ от 13 кв.м.
Начална конкурсна цена за ученическия бюфет - 5.05 лв. без ДДС на месец.

Цена на конкурсните книжа - 80 лв. с ДДС.

Място за закупуване на конкурсни книжа - с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" №52.

Краен срок за закупуване - 16.00 ч. на 24.09.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 24.09.2010 г.

Гаранция за участие - 150 лв.

Конкурсът ще се проведе на 27.09.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 /бивше 52/.

Справки: Н. Стоилов, тел.: 97-60-510.

13.09.2010