Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост в с.Плана

СО - район Панчарево, на основание чл. 46, ал.1, т.З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. З и чл. 31, във връзка е чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-710/27.07.2017 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-242/8/07.08.2017 г. на кмета на район Панчарево - СО обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост в с. Плана, район Панчарево - СО, АОС № 6035/16.01.2017г., УПИ I - за салон, селкооп, кв.З, площ 85.00 кв.м., с идентификатор 56624.7203.1079.1.2, съгласно Заповед № РД-18-55/15.12.2011 г. на ИД на АГКК, със специфично конкурено условие „за магазин за хранителни стоки“.

Начална конкурсна цена - 89,00 лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 18.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 ч. на 18.09.2017 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 19.09.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-531, e-mail : so_pancharevo@abv.bg

18.08.2017