Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на "лекарски и стоматологични кабинети", находящи се в сградите на Здравните служби в с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица – район "Панчарево”

СО – район „Панчарево", на основание чл. 46, ал. 1. т. З. т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-24 от 20.08.2018 г. на кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на "лекарски и стоматологични кабинети", находящи се в сградите на Здравните служби в с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица – район "Панчарево” – Столична община и Заповед № РПН18-РД91-78/01.11.2018 г. на кмета на район „Панчарево" за продължаване с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурса по следните позиции:

Кабинети в Здравна служба на с. Казичене (АОС № 3100/2012 г.)

Обособена позиция № 1 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар заедно с придаваеми идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 32.74 (тридесет и две цяло и седемдесет и четири) кв. м, при начална месечна наемна цена – 147.00 (сто четиридесет и седем лева) без ДДС;

Обособена позиция № 2 Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, заедно с придаваемите идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 31.82 (тридесет и едно цяло и осемдесет и две) кв. м, при начална месечна наемна цена – 143.00 (сто четиридесет и три лева) без ДДС;

Обособена позиция № 3 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, заедно с ½ идеални части от манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 38,08 (тридесет и осем цяло и осем) кв. м, при начална месечна наемна цена – 98.00 (деветдесет и осем лева) без ДДС;

Кабинети в Здравна служба с. Герман (АОС № 217/1997 г.)

Обособена позиция № 4 – Стоматологичен кабинет в едноетажна сграда, заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата с обща площ 38,63 (тридесет и осем цяло шестдесет и три) кв. м, при начална месечна наемна цена – 101,00 (сто и един) лева без ДДС;

Обособена позиция № 5 – Лекарски кабинет, отреден за общо практикуващ лекар в едноетажна сграда за здравно заведение, представляващ обособена част от самостоятелен обект, заедно с манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, с обща площ 65,37 (шестдесет и пет цяло и тридесет и седем ) кв. м, при начална месечна наемна цена – 170,00 (сто и седемдесет лева) без ДДС.

Кабинети в Здравна служба на с. Долни Пасарел (АОС № 6613/12.05.2017 г.)

Обособена позиция № 7 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар, представляващ обособена част от самостоятелен обект, заедно с манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата с общата площ 34,68 (тридесет и четири цяло и шестдесет и осем) кв. м, на първи етаж на двуетажна сграда на детско заведение, при начална месечна наемна цена – 79,00 (седемдесет и девет лева) без ДДС.

Кабинет в Здравна служба на с. Бистрица (АОС № 1165/1998 г.)

Обособена позиция № 8 – Лекарски кабинет, отреден за общопрактикуващ лекар на първи етаж, отреден заедно с манипулационна и заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата с обща площ 40,31 (четиридесет цяло и тридесет и един) кв. м, при начална месечна наемна цена – 85,00 (осемдесет и пет) лева без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: по 100 (сто) лева за всеки един обект/позиция.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – каса "Приходи" на район "Панчарево“, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

Краен срок за закупуване на документация – до 16:00 ч. на 22.11.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти в деловодството – до 16:00 ч. на 22.11.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 23.11.2018 г. в 10:00 часа в административната сграда на район „Панчарево", находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230. ет. 3, ст. 308. тел. 02/97-60-522,97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

08.11.2018