Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящ се в с. Лозен, за образователен център

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, в изпълнение на влязло в сила Решение № 843 по Протокол № 66 от 06.12.2018 г. на Столичен общински съвет и Заповед №СОА19-РД98-2/09.01.2019 г. на кмета на Столична община обявява провеждането на конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС №5647/21.01.2016 г. на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Лозен, ул. "Съединение" № 112, представляващи помещение с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, с площ 21,60 (двадесет и един цяло и шестдесет) кв. м, на първи етаж в административната сграда на кметство с. Лозен с идентификатор 44063.6228.2555.3, цялата с площ 331 (триста тридесет и един) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6228.2555, с площ 1741 (хиляда седемстотин четиридесет и един) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II за АТЦ, ПОЩА и КМЕТСТВО от кв. 50 по регулационния план на с. Лозен, със специфично конкурсно условие: „За образователен център“.

Начална месечна конкурсна наемна цена е 134 (сто тридесет и четири) лева без ДДС, определена на база експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа на 27.02.2019 г. до 17.00 ч. на 25.03.2019 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, на каса „Приходи”.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 29.03.2019 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: гр.София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Конкурсът ще се проведе на 01.04.2019 г. от 11:00 часа, сградата на СО – район „Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

           

           

 

27.02.2019