Район "Панчарево" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение – за поликлиника и озеленяване, с. Лозен"

Гр. София – 1137,  с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, www.pancharevo.org

тел. 02/ 97-60-522, факс 02/992-15-06, e-mail: info@pancharevo.org

 

                                               

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-3081/16.11.2020 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение, с идентификатор 44063.6226.3543.1 с площ 156 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6226.3543 с площ 5749 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ XXII – за поликлиника и озеленяване, кв. 105 по действащ ПУП, актуван с АПОС № 4832/06.03.2014 г. на кмета на район "Панчарево" – СО, с административен адрес: с. Лозен, район "Панчарево", по позиции, както следва:

Обособена позиция № 1

Лекарски кабинет, разположен на първи етаж в сградата за здравно заведение, с площ от 13,26 кв. м, заедно с манипулационна, с площ 11,55 кв. м,  ½ ид.ч. от фоайе, с площ 11,90 кв. м, сервизни и складови помещения, с площ 9,17 кв. м, с обща площ 33,98 кв. м, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, е 123,34 лв. (сто двадесет и три лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.

Обособена позиция № 2

Стоматологичен кабинет, разположен на първи етаж в сградата за здравно заведение, с площ от 11,20 кв. м, заедно с чакалня, с площ 6,72 кв. м, сервизно помещение (WC) с площ 1,28 кв. м, с обща площ 19,20 кв. м, със специфично конкурсно условие: „за стоматологичен кабинет“.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, е 63,78 лв. (шестдесет и три лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС.

Обособена позиция № 3

Лекарски кабинет, разположен ва втори етаж в сградата за здравно заведение, с площ от 13,82 кв. м, заедно с прилежащи идеални части от помещенията за общо ползване, с обща площ 21,36 кв. м, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за очни болести“.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, е 73,81 лв. (седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 17:00 часа на  06.01.2021 г.
Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на  06.01.2021 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 07.01.2021 г. от 11:00 часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230,  тел. 02/97-60-522, 02/ 97-60-531,  02/97-60-548,  e-mail:  info@pancharevo.org

 

 

 

 

 

                                                                       

07.12.2020