Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на едноетажна сграда със застроена площ 119 кв.м.

ОБЯВА

На основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1373/09.11.2016г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1668/22.11.2016г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за "Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост", АОС № 4363/04.04.2013г., представляващ едноетажна сграда с идентификатор 55419.6706.1012.6, 55419.6706.1012.7, 55419.6706.1012.8, със застроена площ 119 кв.м., находяща се в УПИ-І-за обществен център, кв. 20, с. Панчарево, със специфично конкурсно условие „За обществено хранене”.


   Начална конкурсна цена - 246,00 лв. на месец без ДДС
   
   Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.
   
   Гаранция за участие: 200 лв.
   
   Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
   Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 27.12.2016 г.
   
   Краен срок за подаване на оферти - до 16:00ч. на 27.12.2016 г.
   
   Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 28.12.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
   Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530,
   e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

28.11.2016