Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, представляващ сграда, намираща се в с. Панчарево, кв. 9, м. Дебело гуно

ОБЯВЛЕНИЕ

 

CO- РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.З, т. 11 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.ЗО, ал.З и чл.31, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД92-289/03.10.2016 г. на Кмет на Столична община и Заповед № РПН16-РД09-239/30.11.2016 г. на Кмета на район Панчарево, продължава с 15 /петнадесет дни/ обявения с Решение № РПН16-ВК08-1743/27.10.2016 г. на Кмета на района конкурс за Отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ сграда със застроена площ 22кв.м., намираща се в с. Панчарево, кв.9, м. Дебело гуно, У ПИ VII за магазин и трафопост, с идентификатор 55419.6707.3135.2, АОС № 4842/21.05.2016 г., със специфично конкурсно условие „ За склад”.

Начална конкурсна цена - 36,00 лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00ч. на 19.12.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти- до 16:00ч. на 19.12.2016 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 20.12.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находища се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе№ 230, ет.3, ст.308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail : so_pancharevo@abv.bg.
 

05.12.2016