Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на търговска сграда с площ 230 кв.м. и терен за търговски обект с площ 2 367 кв.м.

ОБЯВЛЕНИЕ

СО-РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-499/04.05.2017 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-132/4/22.05.2017 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ търговска сграда с площ-230 кв.м. и терен, представляващ УПИ IV-за търговски обект, с площ 2 367 кв.м., идентификатори съответно: 14831.6536.7016.2 и 14831.6536.7016, намиращи се в с. Герман, кв.55а, АОС № 5145/11.05.2015 г. и АОС № 5912/22.07.2016 г., със специфично конкурсно условие „За търговски обект за обществено хранене”.

Начална конкурсна цена- 347,00лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие: 200 лв.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 23.06.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 ч. на 23.06.2017 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 26.06.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   
Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе№ 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail : so_pancharevo@abv.bg.

25.05.2017