Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот за разполагане на съоръжение за ВиК, балнеология и масажи

О Б Я В Л Е Н И Е

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закон за общинската собственост, чл.19, ал.1, 2 и 3 от Наредба за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, ал.1 и 2, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД-98-17/10.04.2017г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-207/2/02.05.2017г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост АОС 4849/02.06.2014г., находящ се в УПИ VI- за балнеоложки комплекс, гр. София, район Панчарево, кв.52, м. Зона за отдих, представляващ сграда със застроена площ 38 кв.м., с идентификатор  55419.6705.2578.1, със специфично конкурсно условие „За разполагане на съоръжение за ВиК, балнеология и масажи”.
    
Начална конкурсна цена- 130,00 лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие: 200 лв.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 01.06.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти - до 16:0 0ч. на 01.06.2017 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 02.06.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   
Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-531, e-mail : so_pancharevo@abv.bg                                                    

03.05.2017