Район Панчарево продължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на едноетажна сграда със застроена площ 119 кв. м., със специфично конкурсно условие „За обществено хранене”

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал. 1, т.3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1373/09.11.2016 г. на Кмет на Столична община и Заповед №РПН16-РД09-249/28.12.2016 г. на Кмета на район Панчарево, продължава с 15 (петнадесет) дни обявения с Решение № РПН16-ВК08-1668/22.11.2016 г. на Кмета на район Панчарево конкурс за „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, АОС № 4363/04.04.2013 г., представляващ едноетажна сграда с идентификатор 55419.6706.1012.6, 55419.6706.1012.7, 55419.6706.1012.8, със застроена площ 119 кв. м., находяща се в УПИ-І - за обществен център, кв. 20, с. Панчарево, със специфично конкурсно условие „За обществено хранене”.
   
Начална конкурсна цена - 246,00 лв. на месец без ДДС
   
Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.
   
Гаранция за участие:
200 лв.
   
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 17.01.2017 г.
   
Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 ч. на 17.01.2017 г.
   
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 18.01.2017 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg

03.01.2017