Район Панчарево удължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м.

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.ЗО, ал. З и чл. 31, във връзка с чл.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1015/19.07.2016 г. на Кмет на Столична община и Заповед № РПН16-РД09-193/02.09.2016 г. на Кмета на район Панчарево, продължава с 15 (петнадесет дни) обявения с Решение № РПН16-ВК08-1205/2/01.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево конкурс за „Отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на терен с площ от 56 кв.м., посочен като позиция 1 от локална схема 2, кв. 29, с. Панчарево, одобрена от главен архитект на Столична община на 26.01.2016 г. за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект, намиращ се в УПИ V - за търговия, с идентификатор 55419.6706.837, с. Панчарево, целият 283 кв.м., АОС № 3299/19.07.2012 г. -за кафе, закуски и търговия”.

Начална конкурсна цена: 207,00лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 16:00 ч. на 21.09.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 21.09.2016 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 26.09.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230. ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail : so pancharevo@abv.bg.

07.09.2016