Район Панчарево продължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15.30 кв.м., находящо се на първи етаж в административната сграда на кметство с. Лозен

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на моя Заповед № РПН16-РД91-53/21.09.2016 г. и във връзка с чл.31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс „Отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на помещение с площ от 15.30 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 44063.6228.25553.5, находящо се на първи етаж в административната сграда на кметство с. Лозен, с идентификатор 44063.6226.2555.3, ул. „Съединение“ № 112, АОС № 5647/21.01.2016 г., със специфично конкурсно условие „За офис за административни и/или проектантски услуги“. 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 95.00 лв. (деветдесет и пет) лв. без ДДС. 

Гаранция за участие, в размер на 200 лв. (двеста) без ДДС. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: СО район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет) с включен ДДС. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17.00 ч. на 10.10.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 10.10.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 11.10.2016 г. от 11:00 часа, в административната страда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail: so_pancharevo@abv.bg

26.09.2016