Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 21.60 кв.м.

СО-РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН16-РД09-208/27.09.2016г. на кмета на район Панчарево и във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс „Отдаване под наем за срок от 3 (три) година на помещение с площ от 21.60 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен, ул. „Съединение” №112, АОС№ 5647/21.01.2016г. „За образователен център”.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 134.00 лв. (сто тридесет и четири лв.) без ДДС. 

Гаранция за участие, в размер на 200 лв. (двеста) без ДДС. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване па оферти: СО - район Панчарево, с адрес: с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет) с включен ДДС. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17.00 ч. на 13.10.2016 г. 

Краен срок за подаване па оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 13.10.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 14.10.2016 г. от 11:00 часа. в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул.„Самоковско шосе” №230, ет.3,
                                                          тел. 02/97-60-548, 97-60-531,
                                                          e-mail: so_pancharevo@abv.bg

29.09.2016