Район Панчарево удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 11 кв.м.

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН16-РД91-63/03.10.2016 г.на кмета на район Панчарево и във връзка с чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение с площ от 11 кв.м., находящо се на тавански етаж от самостоятелен обект с идентификатор 55419.6706.888.1.2, който е част от страда за административна и делова дейност, с идентификатор 55419.6706.888.1, находяща се в с.Панчарево, АОС № 5164/30.07.2015 г. със специфично конкурсно условие: „За разполагане на техническа апаратура BACК-UP сървъри”

Начална конкурсна месечна наемна цена: 73.00 лв. (седемдесет и три) лв. без ДДС. 

Гаранция за участие, в размер на 200 лв. (двеста) без ДДС. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: СО - район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет) с включен ДДС. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17.00 ч. на 19.10.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 19.10.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 20.10.2016 г. от 11:00 часа, в административната страда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет,3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail: so_pancharevo@abv.bg

05.10.2016