Район Панчарево продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - стоматологичен кабинет и чакалня

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН16-РД91-62/03.10.2016 г. на кмета на район Панчарево и във връзка е чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот, публична общинска собственост - стоматологичен кабинет и чакалня с обща площ от 48 кв.м., обособен като самостоятелен обект с идентификатор 37914.6843.1244.1.6, находящ се на трети етаж от 3-етажна сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 в с. Кокаляне, АОС № 5029/31.10.2014 г. „За стоматологичен кабинет”. 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 119.00 лв. (сто и деветнадесет) лв.без ДДС.

Гаранция за участие, в размер на 200 лв. (двеста) без ДДС. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: СО - район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет) с включен ДДС. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17.00 ч. на 21.10.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 21.10.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 24.10.2016 г. от 11:00 часа, в административната страда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет,3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail: so_pancharevo@abv.bg 

07.10.2016