Район Панчарево удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - лекарски кабинет заедно с идеалните части за общо ползване

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РПН16-РД91-64/04.10.2016 г. на кмета на район Панчарево и във връзка с чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот, публична общинска собственост - лекарски кабинет с обща площ от 17.41 кв.м. заедно с идеалните части за общо ползване (чакалня и сервизни помещения) на първи етаж в сградата на здравна служба с. Казичене с идентификатор 35239.6107.898.1, АОС № 3100/15.05.2012г. "За лекарски кабинет за очни болести" 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 41.00 лв. (четиридесет и един) лв. без ДДС. 

Гаранция за участие, в размер на 200 лв. (двеста) без ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: СО - район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Цена на конкурсната документация: 60 лв. (шестдесет) с включен ДДС. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17.00 ч. на 24.10.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 24.10.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подмените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 25.10.2016 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе 230, ет. З, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail so_pancharevo@abv.bg 

10.10.2016