Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на сграда, намираща се в с. Панчарево, кв.9, м. Дебело гуно

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД92-289/03.10.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1743/27.10.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ сграда със застроена площ 22 кв.м., намираща се в с. Панчарево, кв.9, м. Дебело гуно, УПИ VІІ за магазин и трафопост, с идентификатор 55419.6707.3135.2, АОС № 4842/21.05.2016 г., със специфично конкурсно условие „За склад”. 

Начална конкурсна цена: 36,00 лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 16:00 ч. на 28.11.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 28.11.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 29.11.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230
                                                              телефони: 02/97-60-522, 97-60-530
                                                              so_pancharevo@abv.bg

28.10.2016