Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на нежилищен имот - за офис

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-850/18.05.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-838/2/20.05.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост АОС 5648/21.01.2016 г., представляващ административноделова сграда с идентификатор 44063.6228.2555.2 с площ 73 кв.м., попадаща в УПИ І за АТЦ, поща, Кметство Лозен, кв. 50, с. Лозен, със специфично конкурсно условие „За офис”. 

Начална конкурсна цена: 266,00 лв. на месец без ДДС 

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 23.06.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 23.06.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 24.06.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

25.05.2016