Район Панчарево обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет - 2016 г. в общинските училища на територията на района

 СО - район Панчарево, в изпълнение на Заповед № СОА16-РДО9-831/14.05.2016 г. на Кмета на Столична община и Решение № 256 на СОС по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. обявява конкурс „Столово хранене и бюфет — 2016 г. за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район „Панчарево“, разделен на обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 - Отдаване под наем на Ученически бюфет находящ се в 71 СОУ „П.К.Яворов”, с адрес: с. Казичене, АОС № 1218/1998 г., с площ 13,00 кв.м.
             Начална наемна цена - 3,43 лв. без ДДС, определена сьгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

Обособена позиция № 2 - Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 155 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с адрес: с. Кривина, АОС № 2999/2011 г., с площ 12,00 кв.м.
             Начална наемна цена - 3,10 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

Обособена позиция № З - Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 192 СОУ „Христо Ботев”, с адрес: с. Бистрица, АОС № 4367/2013 г., с площ 12,00 кв.м.
             Начална наемна цена - 3,23 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за пените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

Обособена позиция № 4 - Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 191 ОУ „Отец Паисий”, с адрес: с. Железница, АОС № 5551/2015 г., с площ 6,00 кв.м.
             Начална наемна цена - 1.62 лв. без ДЛС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. 

II. Цената на конкурсната документация е 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС. 

III. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лв. В случай, когато един участник кандидатства за повече от една обособени позиции, същият следва да приложи към офертата си отделни гаранции за участие, за всяка от обособените позиции. 

IV. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден до 16.00ч. на 30.06.2016 г. на каса „Приходи“ в Район Панчарево. 

V. Офертите на участниците ще се приемат до 16:00 ч. на 30.06.2016, в деловодството на СО - район Панчарево, на адрес: гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

VI. Разглеждането на офертите ще се проведе на 01.07.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на СО - район „Панчарево", на адрес: гр.София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни

Адрес и телефон на организатора: гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. З; тел. 02/97-60-548, 97-60-531; e-mail: so_pancharevo@abv.bg 

31.05.2016