Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м.

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-1018/19.07.2016 г. на Кмета на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1249/2/09.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево. 

Провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на терен с площ от 56 кв.м., посочен като позиция 3 от локална схема 3, кв. 17, с. Панчарево, одобрена от главен архитект на Столична община за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект, намиращ се в УПИ VІІ - за ресторант и магазин, представляващ части от имоти с идентификатори 55419.6706.1017 - 35 кв.м., 55419.6706.1016 - 245 кв.м. и 55419.6706.609 - 26кв.м., с. Панчарево, АОС № 4693/28.08.2013 г. - „За сладкарница”. 

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 16:00 ч. на 10.09.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 10.09.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 12.09.2016г. в 11.00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, тел. 02/97-60-530, 97-60-522, e-mail:. so_pancharevo@abv.bg

12.08.2016