Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ от 15.30 кв.м., находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 507 по протокол № 18, т. 57/14.07.2О16 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. З0, ал. 1 и чл. З1, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредба за условията и реда за провеждане на тьргове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-61/29.07.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-697/З/11.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „За отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение с площ от 15.30 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 44063.6228.2555.3.5, находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен, с идентификатор 44063.6226.2555.3, ул. Съединение № 112, АОС № 5647/21.01.2016 г. за офис за административни и/или проектантски услуги" 

Начална конкурсна цена: 95,00лв. на месец без ДДС 

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”, № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи“ на Район Панчарево е до 17.00 ч. на 17.09.2016 г. 

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00ч. на 17.09.2016г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат. 

Конкурсът ще се проведе на 19.09.2016 г. от 11.00 ч., в сградата на район Панчарево, с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, тел. 02/9760-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

19.08.2016