Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ от 21.60 кв.м. - за образователен център

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 505 по протокол № 18, т. 57/14.07.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-63/08.08.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1462/16.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение с площ от 21.60 кв.м., представляващо самостоятелен обект с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, находящо се на първия етаж в административната сграда на кметство с. Лозен, ул. „Съединение” №112, АОС № 5647/21.01.2016 г. „За образователен център”.

Начална конкурсна цена: 134.00 лв. месечно без ДДС 

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи” на Район Панчарево е до 17.00 ч. на 26.09.2016 г. 

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00 ч. на 26.09.2016 г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат. 

Конкурсът ще се проведе на 27.09.2016 г. от 11.00 ч., в сградата на район Панчарево, с административен адрес: с. Панчарево, ул. ’’Самоковско шосе” № 230.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

26.08.2016