Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение с площ от 11 кв.м., находящо се на тавански етаж от самостоятелен обект

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 508 по протокол № 18, т. 58/14.07.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-60/29.07.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-76/18.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение с площ от 11 кв.м., находящо се на тавански етаж от самостоятелен обект с идентификатор 55419.6706.888.1.2, който е част от сграда за административна и делова дейност, с идентификатор 55419.6706.888.1, находяща се в с. Панчарево, АОС № 5164/30.07.2015 г. „За разполагане на техническа апаратура BACK-UP сървъри“

Начална конкурсна дена: 73.00 лв. месечно без ДДС 

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи” на Район Панчарево е до 17.00 ч. на 28.09.2016 г. 

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00 ч. на 28.09.2016 г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат. 

Конкурсът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 11.00 ч., в сградата на район Панчарево, с административен адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе” № 230. 

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни. 

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, 97-60-531; e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

30.08.2016