Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - стоматологичен кабинет и чакалня с обща площ от 48 кв.м.

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 507 по протокол № 18, т. 57/14.07.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14,ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА16 РД98-61/29.07.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1464/22.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот, публична общинска собственост - стоматологичен кабинет и чакалня с обща площ от 48 кв.м., обособен като самостоятелен обект с идентификатор 37914.6843.1244.1.6, находящ се на трети етаж от 3-етажна сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1 в с. Кокаляне, АОС № 5029/31.10.2014 г. „За стоматологичен кабинет”. 

Начална конкурсна цена: 119,00 лв. месечно без ДДС 

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи” на Район Панчарево е до 17.00 ч. на 29.09.2016 г. 

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00 ч. На 29.09.2016 г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат. 

Конкурсът ще се проведе на 30.09.2016 г. от 11.00 ч., в сградата на район Панчарево, с административен адрес: с. Панчарево, ул. ’'Самоковско шосе” № 230. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево. ул. Самоковско шосе№ 230, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

31.08.2016