Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - лекарски кабинет с обща площ от 17.41 кв.м.

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 506 по протокол № 18, т. 57/14.07.2016 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. З1, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-65/08.08.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1464/19.08.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс: 

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот, публична общинска собственост - лекарски кабинет с обща площ от 17.41 кв.м. заедно с идеалните части за общо ползване (чакалня и сервизни помещения) на първи етаж в сградата на здравна служба с. Казичене с идентификатор 35239.6107.898.1, АОС № З100/15.05.2012 г. „За лекарски кабинет за очни болести“.

Начална конкурсна цена: 41.00 лв. месечно без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 200 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация от каса „Приходи“ на Район Панчарево е до 17.00 ч. на 30.09.2016 г. 

Срокът за подаване на офертите на участниците е до 17:00 ч. на 30.09.2016 г. в деловодството на район Панчарево с административен адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. След изтичане на този срок оферти не се приемат. 

Конкурсът ще се проведе на 03.10.2016 г. от 11.00 ч., в сградата на район Панчарево, с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, ИЛИ е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, тел. 02/9760-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg. 

01.09.2016