Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на имот, представляващ терен с площ от 1436 кв.м.

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-851/18.05.2016 г., поправена със Заповед № СОА16-РД09-1091/15.08.2016 г. на Кмета на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-1483/01.09.2016 г. на Кмета на район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот с идентификатор 55419.6705.2578, представляващ терен с площ от 1436 кв.м., като за 110 кв.м. от имота е одобрена индивидуална схема от главен архитект на Столична община за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект ”За кафене, балнеология и масажи”, намиращ се в УПИ VІ - „За балнеоложки комплекс”, кв. 52, с. Панчарево, местност „За отдих”, АОС № 4849/02.06.2014 г. 

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС. 

Гаранция за участие: 300 лв. 

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 16:00 ч. на 06.10.2016 г. 

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 06.10.2016 г. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 07.10.2016 г. в 11.00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230. 

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, тел. 02/97-60-530, 97-60-522, e-mail: so_pancharevo@abv.bg

07.09.2016