Район “Овча купел” удължава срока за подаване на документи за конкурса за отдаване под наем на помещение в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев”, кв. Суходол - ученически бюфет, до 16.30 ч. на 26.08.2010 г.
Столична община - район"Овча купел",
бул. “Цар Борис ІІІ” Nо 136 В, централа: 955-44-62, тел.: 855-61-61, факс: 955-95-68


На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-1019/22.06.2010 год. удължава конкурс за:"Oтдаване под наем на помещение в сградата на 72 ОУ “Христо Ботев” – кв. Суходол - ученически бюфет с площ 60.00 кв.м. и начална. конкурсна цена 1.40 лв/кв.м."

Цена на конкурсни книжа за участие – 50 лв. без ДДС.

Гаранция за участие - 150.00 лв /сто и петдесет лв./ вкл.ДДС.

Конкурсната документация се получава в стая № 9 в сградата на района - бул. “Цар Борис III”, № 136В до 16.00 ч. на 25.08.2010 год.

Документите се подават в деловодството, ст. 9, в сградата на района - бул. “Цар Борис III” № 136В до 16.30 ч. на 26.08.2010 г. вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 27.08.2010 год.

 

Кмет на СО р-н Овча купел:
/инж. Пл. Йорданов/

10.08.2010