Район „Овча купел“ – СО обявява обществено обсъждане на: "Схема за поставяне на фитнес-площадка в УПИ I – „за парк, църква и коо“ в кв. 22 по плана на м. “Овча купел" – актуализация“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Овча купел“ – СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  № РОК22-РД09-55/25.02.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на Схема за поставяне на фитнес-площадка в УПИ I – „за парк, църква и коо“ в кв. 22 по плана на м. “Овча купел" – актуализация“. Представянето на проекта – на 09.03.2022 г. от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m976763da9bc038823ceb570aaed5be2b

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” (бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1) или на e-mail:  so_ok@ovchakupel.bg до 18.03.2022 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 24.03.2022 г. от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcc4a2323378fd570b553bc4090351ffe

Заповед № РОК22-РД09-55/25.02.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Приложение и Схема


Запис от представянето на проекта, проведено на 09.03.2022 г.

Запис от заключителната дискусия, проведена на 24.03.2022 г.

Схема за поставяне на фитнес площадка в парк "Овча купел", УПИ I, кв. 22, м. кв. "Овча купел"


СТАНОВИЩА

"Овергаз Мрежи" АД (Публикувано на 18.03.2022 г.)
Камен Николов, Инициативен комитет на живущите в Овча купел (Публикувано на 21.03.2022 г.)
Елка и Захари Панталееви  (Публикувано на 21.03.2022 г.)

25.02.2022