Район „Овча купел” - проект на Подробен устройствен план - план за регулация на кв.10 на м. Овча купел-2

Район „Овча купел” - проект на Подробен устройствен план - план за регулация на кв.10 на м. Овча купел-2

 

ЗАПОВЕД
№РОК16-РД-09-138/08.04.2016г.

 

На основание чл.22 ал.4 и чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.5 ал.4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл.5, чл.14 ал.1 и чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007г. на СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект на подробен устройствен план за територия в Район „Овча купел” СО

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе представяне на проект на Подробен устройствен план - план за регулация на кв.10 на м. Овча купел-2 на 20.04.2016г. от 15ч. в заседателната зала на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул. „Цар Борис III” № 136В ет.2.

Писмените становища по проекта се адресират до Кмета на район „Овча купел” и се подават в деловодството на района ( бул. „Цар Борис III” № 136В ет.1 ) до 05.05.2016г. вкл. Становища , постъпили след определения срок, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Копие от проекта да се изложи на партерния етаж в сградата на района за запознаване от заинтересованите лица. Определям мл.експерт инж.Калина Алдимирова да дава допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, в рамките на приемното време: понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в „Техническа служба” на районната администрация-ет.2.

Писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисията, назначена с отделна заповед на Кмета на район „Овча купел”, за изготвяне на обобщаващ доклад съгласно чл.16 ал.З от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания.

За приключване на общественото обсъждане на 13.05.2016г. от 15.00ч. в заседателната зала на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул. „Цар Борис III” № 136В ет.2 да се проведе обществена дискусия. За участието в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.

Кратка техническа информация за проекта, предмет на обсъждането, е описана в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискванията на чл.15 ал.2 от НРНПОО.

Контрол по настоящата заповед възлагам на арх.Ем.Андреева - Гл.архитект на район „Овча купел”.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни администрации, на официалния уеб сайт на Столична община и на официалния уеб сайт на район „Овча купел”, на експлоатационните дружества и да се връчи на младши експерт инж.К. Алдимирова за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:
/ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/

ЗАПОВЕД № РОК16-РД-09-138/08.04.2016г.

14.04.2016